top of page
Všeobecné obchodní podmínky prodeje a služeb – ROVER s.r.o.                                  (Rev. 02_2023)                                                    

​ 

 1. Oblast působnosti

  1. Následující všeobecné obchodní podmínky pro prodej výrobků a služeb (dále jen "všeobecné podmínky") se vztahují na všechny nabídky  společnosti ROVER s.r.o. (dále jen "ROVER") jakékoli druhé straně (dále jen "Kupující") týkající se výrobků nebo služeb poskytovaných společností ROVER (dále jen "výrobky" a "služby") a jsou nedílnou a podstatnou součástí smlouvy/ potvrzení objednávky, jak je definováno níže v článku 2.1.
   V případě rozporu mezi jednou nebo více podmínkami potvrzení objednávky a těmito Všeobecnými podmínkami mají přednost ustanovení potvrzení objednávky. 
    

 2. Nabídka a uzavření smlouvy

  1. Smlouva může být uzavřena buď bezvýhradným přijetím nabídky zaslané společností ROVER Kupujícímu, nebo Kupující zašle objednávku a ROVER vydá písemné potvrzení objednávky nebo schválení objednávky s uvedením data jejího přijetí (dále jen "potvrzení objednávky").
   Nabídka společnosti ROVER přijatá Kupujícím nebo objednávka podaná Kupujícím a následné potvrzení objednávky společností ROVER představují spolu s dalšími dokumenty k ní připojenými dohodu mezi stranami. Taková dohoda se řídí těmito všeobecnými podmínkami, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou připojeny k jakékoliv nabídce společnosti ROVER nebo k potvrzení objednávky ("Smlouva"). Všeobecné podmínky společnost ROVER zveřejňuje na svých webových stránkách, zároveň je poskytne Kupujícímu kdykoliv na jeho vyžádání. Podpisem, resp. uzavřením Smlouvy Kupující výslovně potvrzuje, že byl seznámen s těmito všeobecnými podmínkami, které se tak staly pro obě strany společně se Smlouvou závaznými.
   Do té doby, než Kupující včas uhradí první platbu, pokud sjednané platební podmínky zahrnují zálohovou platbu, nemohou být jakákoliv nabídka a/nebo odhad doby dodání a případné instalace zaslané společností ROVER považované za závazné. Jakýkoliv návrh týkající se ceny, jakákoli informace nebo pokyn, který je formulován pracovníky společnosti ROVER, nesmí být považován za závazný pro společnost ROVER nebo za dopad na práva a povinnosti společnosti ROVER uvedené níže, pokud to není výslovně uvedeno v písemné formě a potvrzeno řádně oprávněným zástupcem společnosti ROVER. Dále platí, že žádný prodejce, distributor ani obchodní zástupce, který není zaměstnancem společnosti ROVER, není oprávněn jednat jménem a na účet společnosti ROVER.

  2. Jiné podmínky než ty, které jsou stanoveny ve Smlouvě a v těchto Všeobecných podmínkách, včetně podmínek Kupujícího, a které nebyly společností ROVER výslovně písemně akceptovány, nemohou být považovány za závazné, a to ani v případě, že je společnost ROVER výslovně nezpochybnila. Pokud potvrzení objednávky obsahuje údaje nebo harmonogramy odlišné od objednávky předložené Kupujícím, považují se tyto za plně akceptované Kupujícím, pokud Kupující nezašle ROVERu písemné sdělení, ve kterém uvede opak, a to do 10 dnů od obdržení potvrzení objednávky.

  3. Veškeré informace o výrobcích společnosti ROVER, jako jsou obrázky, rozměry, kapacity, fyzikální a technologické vlastnosti, hmotnosti a výkonové údaje obsažené v nabídkách, katalozích a prospektech společnosti ROVER, představují pouze přibližné údaje a nepředstavují závazný popis výrobků, pokud Smlouva nestanoví jinak. Veřejná prohlášení nebo reklamy společnosti ROVER, nebo třetích stran nepředstavují informace o vlastnostech výrobků              a nejsou pro společnost ROVER závazné. Vlastnosti, vhodnost, kvalifikace a funkce, jakož i účel použití výrobků společnosti ROVER se určují výhradně na základě popisů jeho vlastností a technických specifikací, konkrétně uvedených ve Smlouvě.

  4. V případě vyhovujících výrobků přijatých Kupujícím může tento požádat společnost ROVER o jejich vrácení (dále jen "vrácení") do 10 kalendářních dnů ode dne převzetí výrobků. Takové výrobky lze společnosti ROVER vrátit pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti ROVER, který může společnost ROVER udělit nebo odmítnout podle vlastního uvážení. V případě, že bude vrácení výrobku schváleno a tento bude fyzicky vrácen ROVERu, vystaví ROVER příslušný dobropis ve výši čisté kupní ceny snížené o částku na úhradu nákladů, které ROVER vynaložil na vyřízení vrácení, a o částku na případné vzhledové nebo provozní škody na výrobcích s ohledem na původní stav, v jakém byly dodány, a/nebo pokud byly vráceny v neoriginálním obalu. Informace o vrácení nevyhovujících výrobků jsou uvedeny dále v části textu, který se vztahuje k záruce.
    

 3. Ceny a platební podmínky

  1. Ceny a platební podmínky jsou uvedeny v potvrzení objednávky, které je součástí Smlouvy ("platební podmínky").

  2. Není-li v potvrzení objednávky uvedeno jinak, jsou ceny společnosti ROVER uvedeny za podmínky dodání bez obalu a EXW ze skladu společnosti ROVER (podle INCOTERMS® 2020 EXW), bez DPH a jakýchkoli dalších daní, poplatků nebo cel, které mohou vzniknout v zemi kupujícího nebo v zemi, kam mají být výrobky dodány nebo instalovány.

  3. Kupující je povinen zaplatit zálohu a všechny další splátky v souladu s platebními podmínkami.

  4. Není-li stanoveno jinak, je každá faktura vystavená společností ROVER splatná ve lhůtách splatnosti, které jsou považovány předem za závazné. Platby jsou splatné bez srážek a v měně uvedené na faktuře a považují se za provedené okamžikem připsání jejich částky na bankovní účet společnosti ROVER. Kupující není oprávněn zadržet nebo započíst platby, které je povinen uhradit společnosti ROVER.

  5. V případě opožděných plateb ze strany kupujícího si společnost ROVER vyhrazuje právo účtovat úroky z těchto plateb podle platných právních předpisů, aniž by tím byly dotčeny jakékoli jiné opravné prostředky, které může společnost ROVER uplatnit.

 4. Dodací podmínky

  1. Podmínky dodání výrobků, termíny a lhůty instalace, uvedení do provozu a jakákoli jiná plnění požadovaná po společnosti ROVER jsou pro společnost ROVER závazné pouze tehdy, pokud je společnost ROVER písemně potvrdí a kupující poskytne veškeré informace a dokumentaci požadovanou společností ROVER za účelem řádného provedení dodávky výrobků nebo služby stanovené Smlouvou. Není-li stanoveno a dohodnuto jinak, poskytuje Kupující tímto odkladnou lhůtu v délce 4 (čtyř) týdnů pro splnění jakéhokoli závazku společnosti ROVER ze Smlouvy; v odkladné lhůtě Kupující neuplatňuje žádné opravné prostředky stanovené Smlouvou nebo právními předpisy, včetně nároků souvisejících se sankcemi a/nebo smluvními pokutami. Prodlení s plněním ze strany ROVER v žádném případě neumožňuje Kupujícímu odstoupit od Smlouvy.

  2. Kupující je povinen provést veškerou předběžnou činnost, která je nezbytná nebo přiměřená pro řádné plnění Smlouvy ze strany společnosti ROVER. Kupující se zavazuje přijmout veškerá bezpečnostní opatření vyžadovaná právními předpisy k zajištění bezpečnosti a zdraví pracovníků ROVERu a/nebo osoby odpovědné za dodání výrobků nebo provádění služeb v jeho závodech a kancelářích. Kupující prohlašuje, že získal veškerá povolení a oprávnění nezbytná k dovozu výrobků v rámci své země a že všechny výrobky splňují všechna ustanovení platných zákonů, nařízení nebo správních předpisů, které se v jeho zemi vztahují na dovoz a prodej takových výrobků.

  3. Kupující je rovněž povinen informovat společnost ROVER o jakémkoli zákoně, nařízení a/nebo rozhodnutí, správním a/nebo soudním, týkajícím se místa dodání nebo poskytování služeb, které může mít vliv na dodání, shodu a používání výrobků v místě dodání nebo poskytování služeb, aniž by tím byly dotčeny jakékoli jiné opravné prostředky, které může společnost ROVER aktivovat.

  4. Dodací lhůta EXW se podle INCOTERMS® v aktuálním znění považuje za dodrženou, jakmile společnost ROVER informuje zákazníka, že objednané výrobky jsou připraveny k dodání. V případě, že společnost ROVER nebude schopna provést jakoukoli dodávku nebo ji zpozdí z jakéhokoli důvodu na straně Kupujícího, je dohodnuto a srozuměno, že veškeré náklady a výdaje spojené s uvedenou dodávkou, mimo jiné včetně manipulace, skladování, dohledu, vzniklých finančních nákladů a pronájmu materiálu, nese v plném rozsahu Kupující.

  5. Není-li později stanoveno a dohodnuto jinak, začíná jakákoli lhůta a období běžet tak, jak je uvedeno v potvrzení objednávky.

  6. Podmínky a lhůty uložené pouze společnosti ROVER se dále prodlužují na: (i) zpoždění při obdržení potřebných povolení a/nebo souhlasů od jakéhokoli příslušného orgánu; (ii) absence jakéhokoli dokumentu nebo informace potřebné k plnění Smlouvy; (iii) následné změny Smlouvy požadované Kupujícím a odsouhlasené společností ROVER, jak je uvedeno v následujícím článku 15.2; a (iv) v případě jakéhokoliv zpoždění způsobeného Kupujícím ponese veškeré dodatečné náklady a/nebo výdaje v plném rozsahu Kupující.

  7. Kupující bude písemně informovat společnost ROVER o všech daních, clech, poplatcích nebo odvodech, které se vztahují na výrobky zakoupené kupujícím, nebo které jsou splatné v důsledku dovozu a prodeje výrobků v jeho zemi,    o administrativních povoleních k dovozu a jiných závazných předpisech. Termín dodání se automaticky prodlužuje o dobu nezbytnou k vydání těchto povolení, aniž by to pro společnost ROVER znamenalo jakoukoli odpovědnost vůči Kupujícímu.
   ​ 

 5. Vyšší moc a opravné prostředky v případě neplnění

  1. V případě "Události vyšší moci" se mohou vyskytnout události nebo okolnosti, které straně brání ve splnění řady smluvních povinností, pokud a do té míry, že dotyčná strana prokáže: [a] že tato překážka je mimo její přiměřenou kontrolu; a [b] že událost nemohla být v době uzavření Smlouvy rozumně předvídána; a [c] že účinky překážky nemohla zúčastněná strana rozumně odvrátit nebo překonat. Pokud není prokázán opak, předpokládá se, že se jedná o události vyšší moci: (i) válka (vyhlášená či nevyhlášená), nepřátelství, invaze, činy cizího nepřítele, rozsáhlá vojenská mobilizace; (ii) občanská válka, vzpoura, povstání, revoluce, vojenská síla nebo uzurpace moci,  teroristické činy, sabotáž nebo pirátství; (iii) měnová nebo obchodní omezení, embarga, sankce; (iv) akty moci, legitimní či nelegitimní, dodržování zákonů nebo vládních nařízení, jiných platných nařízení, vyvlastnění, konfiskace majetku, rekvizice, znárodnění; (v) mor, epidemie, pandemie, přírodní katastrofy nebo extrémní přírodní události; (vi) výbuch, požár, zničení zařízení, dlouhodobé přerušení dopravy, telekomunikací nebo dodávek energie; (vii) všeobecné sociální konflikty, jako je zejména bojkot, stávka a výluka, okupace továren a budov.

  2. V případě opakování událostí vyšší moci je každá strana zproštěna povinnosti plnit své smluvní závazky, odpovědnosti za škodu nebo jiných smluvních prostředků nápravy za neplnění, a to od okamžiku, kdy událost vyšší moci brání plnění smluvních závazků. Strana, která se odvolává na výskyt vyšší moci, je povinna podat písemné oznámení druhé straně nejpozději do 30 dnů od vzniku vyšší moci; pokud tak neučiní, osvobození nabývá účinnosti okamžikem, kdy sdělení dojde druhé straně. Pokud je účinek vyvolané překážky nebo události dočasný, nastanou výše uvedené důsledky pouze v rozsahu a do doby, kdy vyvolaná překážka nebo událost brání postižené straně v plnění jejích smluvních povinností. Postižená strana musí informovat druhou stranu, jakmile překážka přestane bránit plnění jejích smluvních povinností. Pokud má trvání překážky, na kterou se odvolává, za následek, že jedna nebo obě smluvní strany jsou podstatně zbaveny toho, co by mohly podle smlouvy rozumně očekávat, má každá ze stran právo smlouvu vypovědět tím, že o tom v přiměřené lhůtě informuje druhou stranu. Strany se dohodly, že pokud nedojde k jiné dohodě, může smlouvu vypovědět každá z nich, pokud doba trvání překážky přesáhne 120 dnů.

  3. Za zpoždění se nepovažuje opožděné dodání doplňkového vybavení, které nebrání běžnému používání Výrobků. Společnost ROVER nesmí být v žádném případě činěna odpovědnou za události vyšší moci, které postihly subdodavatele nebo dodavatele společnosti ROVER a které mohou společnosti ROVER bránit v řádném a včasném plnění jejích povinností v souladu se Smlouvou. Kupující není v takovém případě oprávněn inkasovat eventuální bankovní záruku vystavenou společností ROVER.

  4. Pokud Kupující nesplní některou ze svých povinností a/nebo Smlouvu vypoví či zruší, aniž by došlo k porušení povinností ze strany ROVERu a bez písemného souhlasu ROVERu, má ROVER právo zadržet případnou zálohu jako náhradu za již provedené činnosti, aniž by tím bylo dotčeno právo ROVERu použít jakýkoli jiný opravný prostředek. V každém případě a bez ohledu na zadrženou částku je ROVER oprávněn účtovat Kupujícímu veškeré náklady a výdaje, které ROVER vynaložil, a má právo Smlouvu vypovědět, aniž by tím byla dotčena jakákoli jeho práva.
    

 6. Přenos rizik

  1. Přechod rizik spojených s výrobky se řídí dodacími podmínkami stanovenými v příslušném pravidle INCOTERMS®,  ve znění pravidel platném v době uzavření Smlouvy. Pokud nejsou dodací podmínky ve Smlouvě stanoveny jinak, použijí se podmínky EXW INCOTERMS®, ve znění pravidel platném v době uzavření Smlouvy,  ze skladu ROVERu a riziko přechází na Kupujícího okamžikem předání Výrobku prvnímu dopravci.
    

 7. Ponechání vlastnictví

  1. Převod vlastnictví se řídí dodacími podmínkami stanovenými v pravidlech INCOTERMS® v platném znění, , jak je stanoveno ve Smlouvě nebo v předchozím článku 6.1. Společnost ROVER si ponechává vlastnické právo k výrobkům až do úplného zaplacení ceny; Kupující proto nebude oprávněn výrobky dále prodávat nebo s nimi jinak nakládat. Kupující se zavazuje učinit veškerá nezbytná opatření k tomu, aby ve své zemi zřídil v co nejširší a nejrozsáhlejší formě platné výhrady vlastnictví nebo aby zřídil obdobné formy záruky ve prospěch společnosti ROVER. Kupující se rovněž zavazuje spolupracovat se společností ROVER při zavádění všech opatření potřebných k ochraně vlastnických práv společnosti ROVER.
    

 8. Kontrola výrobků a služeb

  1. Kupující má právo zkontrolovat výrobky nebo nechat výrobky zkontrolovat do 7 dnů od jejich převzetí, stejně jako zkontrolovat služby (instalaci a další služby) do 7 dnů od provedení služeb společností ROVER ("kontrola"). Tato inspekce bude provedena za přítomnosti pracovníků společnosti ROVER, a to na náklady Kupujícího. V případě, že Kupující neprovede uvedenou Kontrolu do 7 dnů po dodání, ztrácí právo dovolávat se neshody výrobků.

  2. Poškozený vnější obal při převzetí zásilky:  pokud má Kupující při přebírání zásilky má sebemenší pochybnosti o stavu dodaného výrobku nebo jeho množství, je povinen písemně vyjádřit ihned výhradu do přepravního listu o převzetí výrobků, tento dokument pak nechat spolupodepsat dodávajícím řidičem, uvést čitelně jeho jméno a SPZ vozidla. Pokud to situace umožňuje, pořídit fotodokumentaci stavu zásilky. Kupující následně neprodleně informuje firmu ROVER o nastalé skutečnosti a zašle kopii výše zmíněného přepravního listu s doplněnými informacemi včetně případné fotodokumentace.
   Pokud Kupující předpokládá poškození zásilky ve velkém rozsahu, není povinen jí od přepravce převzít. Následně postupuje stejně jako výše: zápis do přepravního listu o nepřevzetí zásilky, fotodokumentace, informovat ROVER.
   ​Pokud zákazník neprovede úkony neprodleně při přebírání výrobků a nahlásí poškození zásilky ROVERu později, nejpozději však do 48 hodin od převzetí, bude eventuální náhrada poškozeného výrobku odvislá od toho, zda přepravní společnost takovou reklamaci uzná či nikoliv. Na reklamace vnějšího poškození zásilky nahlášené později než 48 hodin po jejím převzetí nebude ROVER brát zřetel.

  3. Dodaný chybný nebo závadný materiál: Kupující si musí ověřit, zda dodaný výrobek odpovídá jeho objednávce. Kupující musí ověřit vhodným způsobem pro každý typ výrobku, jestli je dodán v očekávané kvalitě. Pokud Kupující má podezření, že výrobek není ten, který si objednal, popř. že není v očekávané kvalitě, nesmí jej použít a musí neprodleně kontaktovat ROVER pro další postup.
    

 9. Dohled a/nebo instalace výrobků v případě dodání výrobků s instalací

  1. Není-li stanoveno a písemně dohodnuto jinak, manipulace s výrobky, jejich instalace a nastavení v místě dodání se provádí na plnou odpovědnost a riziko Kupujícího. Kupující zajišťuje, pokud není domluveno ve Smlouvě jinak, výlučně na své náklady veškerý spotřební materiál, přípojky energií i energie samotné, apod., nutné pro instalaci, zaškolení obsluhy a zkušební provoz výrobku.

  2. Společnost ROVER neodpovídá za žádná rizika a škody, přímé či nepřímé, vzniklé v důsledku nesprávné manipulace, instalace nebo nastavení výrobků provedených nezkušeným personálem, nevhodnými nástroji nebo v rozporu s příslušnými pokyny nebo postupy podle uživatelské dokumentace a příruček, které jsou součástí Smlouvy a/nebo výrobků.

  3. Pokud společnost ROVER provádí dozor a/nebo instalaci na místě, Kupující je povinen oznámit společnosti ROVER veškeré informace týkající se vykládky, manipulace a instalace výrobků v závodě. Není-li stanoveno a dohodnuto jinak, musí Kupující na vlastní náklady zajistit příslušné vybavení a personál potřebný pro vykládku, manipulaci a instalaci výrobků. Kupující musí rovněž připravit a zajistit všechny potřebné přípojky napájení (elektrické, vodovodní, pneumatické, atd.) v blízkosti výrobků a připravit místo montáže, přičemž všechny tyto činnosti jsou realizovány výhradně na náklady Kupujícího.

  4. Pokud Kupující tyto povinnosti nedodrží, má společnost ROVER právo mu účtovat veškeré dodatečné náklady vzniklé v souvislosti s vykládkou, manipulací a instalací výrobků.

  5. Kupující je povinen přijmout veškerá nezbytná opatření k dodržování všech bezpečnostních a ekologických předpisů, zejména s ohledem na nejnovější bezpečnostní normy platné v místě dodávky a/nebo instalace a/nebo dohledu a v platnosti všech platných předpisů týkajících se veřejného zdraví, prevence úrazů a bezpečnosti práce. Společnost ROVER bude mít právo získat od Kupujícího před příjezdem svých zástupců potřebnou dokumentaci, která prokáže úplné dodržování těchto předpisů. V případě, že Kupující předem nezaručí převzetí těchto opatření nebo se prokáže, že nebyla řádně provedena, bude mít ROVER právo pozastavit a/nebo neprovádět u Kupujícího jakoukoli činnost, a to zjednodušeně a nikoli vyčerpávajícím způsobem i montážní, instalační a zkušební postupy, s následným pozastavením a automatickým prodloužením všech lhůt stanovených Smlouvou nebo právními předpisy, které jsou pro ROVER závazné a zároveň ROVERu vznikne právo účtovat Kupujícímu veškeré výdaje, náklady nebo škody z toho vyplývající, aniž by tím byly dotčeny jakékoli další důsledky nebo poplatky podle Smlouvy nebo právních předpisů pro Kupujícího.

  6. Jakékoli náklady a/nebo poplatky a/nebo výdaje, a to i nepřímé, nezbytné nebo dokonce jen užitečné pro dodržení právních a/nebo vládních a/nebo správních předpisů platných v daném okamžiku, které jsou nezbytné pro umožnění přítomnosti a zásahů zástupců společnosti ROVER v sídle Kupujícího (jako například, ale nikoli výlučně, pro karanténu, izolaci, ztrátu zaměstnanců ve výrobě, zrušené cesty, problémy spojené s dopravou), ponese v plné výši Kupující                  a v případě potřeby je společnost ROVER v plné výši vyúčtuje Kupujícímu.

  7. Likvidaci jakéhokoli odpadu vzniklého při plnění Smlouvy pracovníky společnosti ROVER ("odpad"), včetně, nikoli však výlučně, přepravy, sběru a uložení odpadu, zajišťuje Kupující, který nese veškeré výdaje, náklady a jakékoli jiné poplatky nebo odpovědnost související s uvedenou likvidací odpadu. Společnost ROVER bude prostřednictvím jednoho ze svých zástupců, který bude písemně určen na základě písemné žádosti Kupujícího, spolupracovat s Kupujícím pouze na samotném zatřídění a dočasném uložení odpadu v provozní hale Kupujícího; je dohodnuto a srozuměno, že za uvedenou spolupráci společnosti ROVER nenese společnost ROVER žádnou odpovědnost a že veškerá rozhodnutí týkající se jakékoli činnosti související s odpadem přijímá výhradně Kupující, který si ponechává výhradní odpovědnost za jakékoli škody vzniklé přímo či nepřímo v důsledku nakládání s odpadem. V každém případě je Kupující povinen zbavit ROVER odpovědnosti za veškeré škody, náklady, výdaje, nároky, žaloby nebo jiné úkony jakékoli povahy, které vznikly, byly způsobeny nebo jsou údajným důsledkem jakéhokoli jednání nebo opomenutí Kupujícího.     

  8. Kupující odpovídá za veškeré škody, které vzniknou společnosti ROVER a jejím zástupcům a které způsobí přímé nebo nepřímé škody, včetně škod na třetích osobách nebo věcech, v důsledku nedodržení výše uvedených směrnic a povinností.
   ​ 

 10. Záruka a opravné prostředky v případě závad

  1. Společnost ROVER ručí za to, že její výrobky a služby budou dodány a provedeny v souladu se specifikacemi stanovenými ve Smlouvě. Společnost ROVER zaručuje, že její výrobky budou v souladu s českými právními předpisy   a evropskými právními předpisy týkajícími se označení CE. V každém případě je Kupující povinen včas informovat společnost ROVER: (i) o právních předpisech platných na území, na kterém bude výrobek prodáván, aby společnost ROVER mohla výrobek nechat vyrobit v souladu s těmito právními předpisy; (ii) o všech zvláštních specifikacích, kterým musí výrobek odpovídat. Náklady a výdaje na uvedení výrobku do souladu s jinými než evropskými zákony nese v plném rozsahu Kupující.

  2. Společnost ROVER zaručuje, že instalační práce, opravy a další služby budou provedeny v souladu se Smlouvou.

  3. Záruční doba je uvedena ve Smlouvě. Pokud tomu tak není, potom platí lhůta podle technického listu výrobku a jeho štítku s uvedením data výroby nebo data životnosti. Pokud nenastane žádná z výše uvedených skutečností, potom se stanovuje záruční lhůta pro dodaný výrobek na 3 měsíce od data jeho převzetí Kupujícím.

  4. Záruka se vztahuje na opravu nebo výměnu prokazatelně vadných dílů nebo výrobků, s výjimkou dílů podléhajících běžnému opotřebení, přičemž vadou se rozumí, že díl nebo výrobek neodpovídá dané specifikaci ("závada").

  5. Záruka je neplatná, pokud za vady odpovídá Kupující, jako jsou mimo jiné: (i) nedbalé, nevhodné nebo nesprávné používání včetně nedodržení základních instrukcí pro údržbu, nedbalosti o stav Výrobku; (ii) nesprávná nebo nevhodná instalace Kupujícím; (iii) vadné stavební práce nebo nevhodné základy; (iv) nevhodné nebo nesprávné napájení (elektrické, plynové, vzduchové, olejové atd.); (V) nesprávná oprava nebo výměna provedená Kupujícím (v) nedodržení návodu k obsluze, bezpečnostních pokynů, pokynů k údržbě; (vi) přirozené opotřebení; (vii) nesprávné vystavení dílu vysoké teplotě, vodě nebo jiným mimořádným podmínkám (chemické, elektrochemické nebo elektrické působení).

  6. Povinnost společnosti ROVER plnit podle záručních podmínek se přerušuje po dobu, po kterou je Kupující ve zpoždění s placením faktur vystavených společností ROVER, pokud Kupující není oprávněn tyto platby zadržovat nebo pokud se na odložení platby se společností ROVER předem výslovně nedohodl. V takovém případě zpožděním plateb není dotčena (není prodloužena) celková doba platnosti záručních podmínek výrobku.

  7. Kupující je povinen oznámit společnosti ROVER jakoukoli vadu do 7 (sedmi) dnů po převzetí výrobků nebo po provedení služeb (dále jen "oznámení o vadě"); v případě skrytých vad je Kupující povinen oznámit společnosti ROVER jakoukoli vadu do 7 (sedmi) dnů od zjištění vady. Pokud v této lhůtě nebude vydáno žádné oznámení o vadě, budou výrobky a provedené služby považovány za přijaté a výrobky nebude možné společnosti ROVER vrátit, ani nebude možné ROVER požádat o opětovné provedení služeb nebo aby ROVER nesl odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku vady. Oznámení o vadě musí být vystaveno písemně a musí v něm být vada konkrétně uvedena.  Kupující nesmí pokračovat v používání výrobku, pokud zjistí vadu a takové další používání by mohlo způsobit následné škody.

  8. Společnost ROVER má právo zkontrolovat a otestovat výrobek považovaný Kupujícím za vadný a požadovat vrácení tohoto výrobku do prostor společnosti ROVER na náklady Kupujícího. V případě, že se reklamace vady ukáže jako neoprávněná, je Kupující povinen uhradit společnosti ROVER veškeré vzniklé náklady, jako např. náklady na stravování, cestovní náklady a pracovní dobu techniků či jiných zástupců společnosti ROVER.

  9. V případě, že se nezpochybnitelně prokáže vada dílu nebo samotného výrobku, je společnost ROVER oprávněna[FR5] [FR6]  vadu bezplatně opravit nebo výrobek vyměnit, a to podle okolností případu; v případě, že díl, který má být vyměněn, nemá společnost ROVER bezprostředně k dispozici, bude výměna provedena v přiměřené lhůtě s ohledem na potřebu výroby tohoto dílu a na případný technicko-časový harmonogram, který se týká i činností subdodavatelů souvisejících s uvedenou výrobou. Vyměněné vadné díly se stávají majetkem společnosti ROVER.

  10. Kupující je povinen poskytnout společnosti ROVER čas a příležitost potřebnou k odstranění závady nebo dodání náhradního dílu. Pokud takový čas a příležitost nejsou poskytnuty, ROVER za vadu neodpovídá.

  11. V případě neautorizovaných úprav produktů automaticky zanikají a stávají se neplatnými veškeré záruky a závazky společnosti ROVER v oblasti podpory, ať už vznikly podle těchto všeobecných podmínek, Smlouvy nebo jinak.

  12. Na opravené nebo vyměněné části výrobků se nevztahuje žádná dodatečná nebo samostatná záruka, není ovlivněna ani se neprodlužuje záruční doba souvisejících výrobků[FR7] [FR8] . Problematika vad je v těchto Podmínkách upravena komplexně a obě smluvní strany proto vylučují užití § 2099 – 2104 NOZ.
    

 11. Závazky společnosti ROVER

  1. Společnost ROVER, pokud se jedná o dodávku výrobku nebo služby, neodpovídá za žádné ztráty nebo škody (i) způsobené podpůrným personálem dodaným Kupujícím nebo Kupujícím samotným nebo (ii) vyplývající z vad instalace/dohledu, oprav nebo jiných služeb, pokud nebyly způsobeny hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním společnosti ROVER.

  2. V každém případě odpovídá ROVER za ztrátu nebo škodu Kupujícího pouze v rozsahu, v jakém byla způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí ROVER, a to v případě přímých škod maximálně celkem za dodávku dle Smlouvy do výše 10[FR9] [FR10]  % její hodnoty. Toto omezení odpovědnosti platí pro všechny nároky na náhradu škody založené na jakémkoli právním důvodu s prokázáním hrubé nedbalosti nebo úmyslného jednání pracovníků společnosti ROVER.

  3. Společnost ROVER v žádném případě nemá žádnou odpovědnost za jakékoli nezákonné jednání ze strany Kupujícího a jeho pracovníků. Společnost ROVER v žádném případě nemá žádnou zodpovědnost za zavinění při jednání (culpa in contrahendo); následné škody; nepřímé škody; sankční škody; ušlý zisk; ztrátu výroby; náhodnou ztrátu; ztrátu z neplnění; nemajetkovou újmu; opožděné plnění; nepřesné nebo neúplné informace nebo rady; ztráty na materiálu a energiích zákazníka.

  4. Výjimky a omezení v tomto článku platí v plném rozsahu povoleném platnými zákony, pravidly a předpisy. Kupující přebírá veškerou odpovědnost související s dodržováním zákonů na ochranu životního prostředí v místě plnění, mimo jiné včetně odpovědnosti související s likvidací odpadu.

 12. Duševní vlastnictví a důvěrnost

  1. Společnost ROVER si ponechává vlastnické právo a autorská práva k jakémukoli dokumentu a softwaru předloženému Kupujícímu, mimo jiné včetně nabídek, elektrických a konstrukčních výkresů i manuálů, a to jak před, tak i po vstupu Smlouvy upravené těmito všeobecnými podmínkami v platnost.

  2. Kupujícímu se uděluje nevýhradní právo používat dokumentaci a software dodávaný s Výrobky ROVER pouze ve vztahu k produktům dodávaným společností ROVER, a to výhradně za účelem instalace, provozu a údržby výrobků ROVER.

  3. Software a dokumenty nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti ROVER reprodukovány ani jakkoli zpřístupněny třetí straně.

  4. Kupující se zavazuje, že nepoužije ani nedovolí použít jakýkoli název, ochrannou známku, obchodní jméno, insignii, logo, symbol nebo slogan a jakékoli jiné rozlišovací znamení - i když není chráněno - vlastněné nebo používané společností ROVER, pokud k tomu ROVER předem písemně nedá souhlas.

  5. V případě, že Kupující neoprávněně použije, rozmnoží nebo přenese jakýkoli software nebo dokument nebo se pokusí dekompilovat nebo zpětně analyzovat software, může společnost ROVER ukončit právo udělené Kupujícímu podle tohoto článku a Kupující je povinen na žádost společnosti ROVER a v souladu s ní vrátit nebo zničit všechny kopie dokumentů a softwaru, které má v držení. Další nárok na náhradu škody v případě porušení autorských práv a povinnosti mlčenlivosti není nijak dotčen.

  6. V případě ukončení Smlouvy má společnost ROVER právo požádat Kupujícího o vrácení softwaru a dokumentů.

 13.   Postoupení

  1. Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu společnosti ROVER postoupit nebo převést Smlouvu, své pohledávky nebo jakákoli svá práva či povinnosti ze Smlouvy, která se řídí těmito všeobecnými podmínkami.

 14. Obecná ustanovení

  1. Společnost ROVER má právo vypovědět Smlouvu písemnou výpovědí, pokud Kupující nesplní své povinnosti stanovené v článcích 3, 4.2, 5.2, 9, 10, 12 a 13. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno Kupujícímu, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení Kupujícímu. Ten je povinen v takovém případě postupovat v souladu s pokyny společnosti ROVER, které obdrží společně s oznámením o odstoupení od Smlouvy. Pokud nebude v oznámení uvedeno jinak, je Kupující povinen neprodleně vrátit společnosti ROVERi veškeré věci, materiály či Informace přijaté na základě Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok ROVERu na náhradu újmy a/nebo smluvní pokuty.

  2. Aniž by tím byl dotčen zákon, pokud Kupující vypoví smlouvu z jakéhokoli důvodu, který nelze přičítat porušení ze strany společnosti ROVER, v každém případě: (i) Kupující je povinen uhradit společnosti ROVER škodu za práce provedené do data ukončení Smlouvy, která bude vyčíslena na základě jejich smluvní hodnoty, a za veškeré důsledky vyplývající z ukončení Smlouvy; (ii) ROVER je oprávněn zadržet a není povinen vrátit veškeré částky, které Kupující zaplatil ROVERu do data ukončení Smlouvy, aniž by tím byla dotčena jakákoli další škoda.

  3. Jakékoli změny nebo doplňky těchto všeobecných podmínek, Smlouvy a jakýchkoli doplňkových a dodatečných smluv, na které se všeobecné podmínky vztahují nebo které se Smlouvou i jen náhodou souvisejí, musí být předem písemně odsouhlaseny společností ROVER, aby nabyly účinnosti.

  4. Pokud je některé ustanovení smlouvy nebo těchto všeobecných podmínek zcela nebo částečně neplatné, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena. Neplatné ustanovení se považuje za nahrazené takovým platným ustanovením, které se nejvíce blíží ekonomickému účinku neplatného ustanovení.

  5. Tyto všeobecné podmínky a Smlouva se řídí a vykládají při prodeji a dodávce výrobků a poskytování služeb na území České republiky podle práva České republiky, v aktuálním znění příslušných zákonů.

  6. Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou, i v případě přeshraničního prodeje výrobků nebo služeb společností ROVER, rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Jazykem rozhodčího řízení je čeština. Náklady rozhodčího řízení, včetně případných odměn právníků a/nebo znalců, nese v plném rozsahu strana, která prohrála. Strany zachovají mlčenlivost o rozhodčím řízení a o všech dokumentech, které se tohoto řízení týkají.

   Společnost ROVER je také oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě že vůči Kupujícímu bude zahájeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, či jiného obdobného právního předpisu.

 15.   Zpracování osobních údajů

  1. Strany berou na vědomí, že v průběhu smluvního vztahu, a to i v předsmluvní fázi, mohou získat osobní údaje týkající se zaměstnanců, ředitelů, vedoucích pracovníků a dalších zástupců druhé strany ("kontaktní údaje"). Strany budou v souladu s nařízením EU 2016/679 a aktuálně platnými vnitrostátními prováděcími předpisy (dále jen "platné právo na ochranu osobních údajů"), zpracovávat kontaktní údaje podniku výhradně pro účely související se smlouvou, včetně realizace a udržování smluvního vztahu, administrativně-účetní účely a plnění právních povinností. Kupující souhlasí s tím, že poskytnutí osobních údajů pro uvedené účely a souhlas se zpracováním těchto údajů je třeba považovat za nezbytné a případné odmítnutí jejich poskytnutí by mohlo ROVERu znemožnit uzavření smluvního vztahu. Pokud strany pro účely plnění Smlouvy zjistí, že je nezbytné zpracovávat další osobní údaje (jiné než údaje pro obchodní kontakt) podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů, jejichž správcem je společnost ROVER, zavazují se od nynějška k dodržování ustanovení platných právních předpisů o ochraně osobních údajů, a to v rolích, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů každá ze stran příslušně převezme. V druhém případě společnost ROVER jmenuje Kupujícího, který roli přijme, odpovědným za zpracování podle čl. 28 GDPR, a to úkonem, který bude mezi stranami dohodnut a následně se Kupující na základě tohoto jmenování zaváže dodržovat ustanovení a povinnosti, které mu ukládá správce údajů, jakož i příslušný zákon o ochraně osobních údajů.
    

 16. Počátek platnosti

  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky prodeje a služeb – ROVER s.r.o. ve verzi „Rev. 02_2023“ jsou platné od 24.8.2023, neomezeně do okamžiku vyhlášení a zveřejnění nové verze.

   ROVER s.r.o. si vyhrazuje právo svobodně upravovat a/nebo doplňovat všeobecné obchodní podmínky kdykoliv s tím, že po každé změně bude nová verze opatřena jejím novým pořadovým číslem, bude v ní vyznačeno datum, ke kterému vstoupí v platnost, a k tomuto datu budou všeobecné obchodní podmínky i zveřejněné na webových stránkách firmy.

bottom of page